Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 420

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 717

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 230

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 560

Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

2011/12: Inclusive India – Re: Pune

60 högskolepoäng

2011-2012-prospekt(india)

 

Retro-fitting Pune. Att restaurera, bevara och förnya den historiska stadens arkitektur och dess berättelser är en resurs och en möjlighet. Den snabba urbaniseringsprocessen kräver nya strategier, nya aktörer och nya värderingar. Inclusive India – Re: Pune fokuserade på dessa frågor.

Restaureringskonst 2011-2012 undersökte, analyserade och föreslog hur historiska stadskärnor kan bevara och utveckla sina specifika kvaliteter i omvandlingsprocesser. Hur materiella och immateriella värden definieras i miljöer som ständigt förändras och hur Integrated Conservation vidgar värderingsbegreppen utifrån ett inkluderande perspektiv.

Staden har blivit spelplats för möten, samhällsförändringar och idéer om framtidstro vilket utmanar stadens planerare världen över. De flesta historiska städer är kulturklassade urbana landskap. Modernisering och expansion förändrar dem på ett våldsamt sätt. Varje historisk stad är en unik, komplex miljö där både byggnader och offentliga rum är symbolladdade bärare av minnen och identitet. Hur ska värdet för dessa historiska miljöer som befinner sig i ständig förändring definieras? Hur ska områdenas specifika kvaliteter bevaras som en resurs i stadens omvandlingsprocess? Stadens subkulturer och religiösa mångfald är närvarande i de historiska lager som fortfarande finns bevarade. De vittnar om det mångkulturella samhälle och den mosaik av berättelser en stad består av. Hur kan arkitekter, antikvarier och planerare med mera, i samverkan med lokalbefolkningen, förtydliga läsbarheten av platsens olika värden?

Projektuppgiften var att utforma restaureringsstrategier för Punes historiska stadsdelar utifrån det inkluderande demokratiskt perspektiv som Integrated Conservation innebär. Förslaget skulle kunna bidra till att finna modeller för andra historiska stadskärnor i Indien och ge gestaltningsexempel på hur platsers värden kan belysas och bevaras i en utvecklingsprocess. Syftet med studien var att undersöka hur man genom att inkludera lokala värderingar och berättelser i restaureringsarbetet kan motverka gentrifiering och bidra till förbättrade livsvillkor. Vad kan vi lära oss av att arbeta i en annan restaureringstradition? Kan vi få en större förståelse för vad ett vidgat värdebegrepp innebär och hur berättelser kan integreras i gestaltningsarbetet? Vad ska bevaras och vad kan avvaras? Hur kan miljökraven implementeras i komplexa historiska stadsdelar?

Restaureringskonst samarbetade under läsåret 2011/2012 med den indiska arkitekturskolan BNCA/Pune och med restaureringsorganisationen INTACH.


Här kan du ladda ned:

Kursbeskrivning

Slutrapport/publikation


Planning India

Inclusive India – Re: Puneingår i samarbetsprojektet Planning India.
Läs mer här.

Under åren 2010-2013 har kurserna i arkitektur och restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan bedrivit ett samarbete med BNCA, som är en arkitekthögskola för kvinnor i Pune, Indien. Samarbetet har handlat om att vidga fältet och kunskapen om hållbar urban utveckling, med fokus på en lokal indisk kontext med dess potentialer och möjligheter. Nu har en ny hemsida lanserats med dokumentationsmaterial från de tre åren. Syftet med hemsidan är dessutom att bidra till fortsatt diskussion om Indien och urban utveckling.
Projektet har finansierats av SIDA (Indo-Swedish Facility for Environmental Initiatives and Innovations) med Kungl. Konsthögskolan och BNCA som medfinansiärer i en s.k. partnership cooperation.